Organisatie

Zorggroep Drenthe is een toegewijd partner op het gebied van ouderen- en thuiszorg in Drenthe. Wij hanteren het raad van toezicht model. Zorggroep Drenthe kent een tweehoofdige raad van bestuur. Gerben Krewinkel is voorzitter van de raad van bestuur. De vacature voor lid van de raad van bestuur wordt binnenkort ingevuld. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op de raad van bestuur.

Raad van bestuur en management

De dagelijkse leiding van Zorggroep Drenthe is in handen van de raad van bestuur en haar managementteam (MT). De raad van bestuur is voorzitter van het MT. Het MT ontwikkelt het beleid en voert dit uit. Het MT is te bereiken via secretariaat@zorggroepdrenthe.nl.

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht oefent zijn toezichthoudende taak uit door middel van regelmatig overleg met de raad van bestuur in de vorm van gestructureerde vergaderingen. Ook staat de raad van toezicht de raad van bestuur met raad terzijde en kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de raad van bestuur.
De raad van toezicht bestaat uit: mevr. J. Hoitinga (voorzitter), dhr. K.J. Roffel (lid), dhr. A. Enter (lid), mevr. A. Reinders - van der Galiën (lid) en dhr. P. Visch (lid). Correspondentieadres: Industrieweg 15, 9402 NP Assen.

Governancecode Zorg

Zorggroep Drenthe hanteert de Governancecode Zorg. Dit betekent dat de raad van bestuur en de raad van toezicht de principes in deze Governancecode onderschrijven, hanteren en uitvoeren. Voor het melden van (vermoedens van) misstanden beschikt Zorggroep Drenthe over een klokkenluidersregeling

Zorggroep Drenthe kent tevens beleid over de vergoeding onkosten raad van bestuur. Op grond van dit beleid wordt jaarlijks de onkostenvergoeding openbaar gemaakt. De onkostenvergoeding 2022 treft u hier.

Medewerkers en vrijwilligers Zorggroep Drenthe

Met ruim 1400 positieve medewerkers en 350 enthousiaste vrijwilligers zorgen wij er voor dat onze cliënten zich thuis voelen. Wij vinden kwaliteit belangrijk en doen elke dag weer ons uiterste best onze cliënten te voorzien van de juiste zorg. Want wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zich thuis voelen en comfortabel kunnen leven.

Jaarverslag Zorggroep Drenthe

Als algemeen nut beogende instelling (ANBI) is het verplicht nadere informatie te verschaffen over de bedrijfsvoering en de verantwoording daarover. Deze gegevens kunt u vinden in ons jaarverslag en de jaarrekening Stichting Zorggroep Drenthe.
Daarnaast vindt u hier het standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen 2022 van Stichting Zorggroep Drenthe Holding, Stichting Zorggroep Drenthe en Stichting Zorggroep Drenthe Thuis.

Kwaliteitsjaarverslag

Zorggroep Drenthe werkt met een geïntegreerd concernjaarplan en een kwaliteitsjaarplan. In het kader van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt een separaat kwaliteitsjaarverslag 2023 opgesteld. Hierin wordt verslag gedaan van de doorontwikkeling van de zorg- en dienstverlening zoals geboden wordt in onze woonzorglocaties. U kunt hier het kwaliteitsjaarverslag lezen.

Kamer van Koophandel

Zorggroep Drenthe Holding, Stichting Zorggroep Drenthe en Stichting Zorggroep Drenthe Thuis zijn per 1 januari 2023 gefuseerd en gaan door onder de naam Stichting Zorggroep Drenthe met KvK nr.: 04087125 - RSIN nr.: 818194236.