Klachten

Zorggroep Drenthe streeft naar het bieden van respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening voor haar bewoners en cliënten. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent, of dat uw naaste of wettelijke vertegenwoordiger niet tevreden is. Het is belangrijk dat u uw wensen of ontevredenheid bespreekbaar maakt zodat we samen met u kunnen werken aan een oplossing. Daarnaast draagt uw opmerking, ontevredenheid of klacht bij aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.

U heeft een klacht en dan:
Als u ontevreden bent of een klacht heeft dan adviseren wij u eerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker of zijn of haar leidinggevende.
Komt u er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris of, wanneer u hier de voorkeur aan geeft, schriftelijk tot de raad van bestuur. Het is ook mogelijk om direct contact op te nemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris of uw klacht schriftelijk in te dienen bij de raad van bestuur.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij uw ontevredenheid of klacht en helpen bij het zoeken naar een oplossing. De klachtenfunctionaris behandelt uw klacht, vraag, opmerking of uw verzoek om advies altijd vertrouwelijk. 

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. U kunt haar in alle rust uw verhaal vertellen. Zij kan u ook helpen uw klacht te verduidelijken. De klachtenfunctionaris is aangesloten bij de vereniging klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg (VKIG).

U kunt de klachtenfunctionaris, Ina Lijzenga, bereiken via: klachten@zorggroepdrenthe.nl of via telefoonnummer 0592-33 12 32.

Raad van bestuur
Wanneer u er op de hiervoor genoemde wijze niet uit komt, kunt u uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen bij de raad van bestuur.

U kunt uw klacht aan de raad van bestuur, Gerben Krewinkel, indienen ter attentie van de raad van bestuur per mail via: secretariaat@zorggroepdrenthe.nl of per brief naar het postadres van Zorggroep Drenthe, Industrieweg 15, 9402 NP Assen

Klacht Wet Zorg en Dwang / onvrijwillige zorg
De wet zorg en dwang heeft een speciale klachtenregeling. Hier kunt u terecht als u een klacht heeft over onvrijwillige zorg. De clientvertrouwenspersoon Wzd kan u hierbij helpen. Ook kunt u eerst informatie inwinnen bij onze klachtenfunctionaris.

Klachten die betrekking hebben op onvrijwillige zorg en de uitvoering van de wet zorg en dwang (Wzd) worden behandeld door de klachtencommissie onvrijwillige zorg (KOCZ).

De wetgever heeft bepaald dat u uw klacht over onvrijwillige zorg en de Wzd niet zelf rechtstreeks kunt indienen bij de KCOZ. Dit doet u via onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij zorgt er voor dat uw klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ).

Op de website www.kcoz.nl vindt u meer informatie over de klachtencommissie Onvrijwillige zorg.

Bekijk hier de volledige klachtenregeling van Zorggroep Drenthe.