Medezeggenschap

Cliëntenraad
Onze locaties De Vijverhof, Spectrum, De Noorderkroon, Mozaiek, Symphonie en De Wenning kennen een lokale clientenraad. Zij behartigen de belangen van de cliënten binnen de locatie en in het aanpalende thuiszorggebied. Samen met de teamcoördinator voert ze overleg over locatie- en regio gebonden onderwerpen. De voorzitters van de lokale cliëntenraden vormen de centrale cliëntenraad.  De centrale cliëntenraad praat samen met de raad van bestuur over locatie overstijgende- en strategische zaken ten aanzien van de aspecten wonen, welzijn en zorg voor de gehele organisatie.

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) geeft de bevoegdheden van de cliëntenraad aan. De centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en hebben binnen Zorggroep Drenthe instemmingsrecht als het gaat om cliëntgebonden onderwerpen. 

De cliëntenraad speelt een belangrijke rol. Zij heeft een duidelijke, zichtbare positie in de organisatie. Zij geeft onze bewoners en cliënten een stem en komt op voor hun belangen. Hierdoor draagt de cliëntenraad bij aan betere zorg.

Voor meer informatie over medezeggenschap kunt u contact opnemen met Anneke Walda, ambtelijk secretaris voor de cliëntenraden (a.walda@zorggroepdrenthe.nl). Zij brengt u graag in contact met leden van de centrale of lokale cliëntenraden. Uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom. 

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden voor de lokale of centrale cliëntenraad, kijk hier voor de vacature(s).

Ondernemingsraad
Zorggroep Drenthe heeft een Ondernemingsraad, bestaande uit 11 leden. De leden worden nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen Zorggroep Drenthe. De Ondernemingsraad voert gezamenlijk overleg en voert overleg met de raad van bestuur. Binnen de Ondernemingsraad zijn er verschillende commissies samengesteld met elk een specifiek aandachtsgebied.

De medezeggenschap voor medewerkers is geregeld volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De WOR geeft de bevoegdheden van de Ondernemingsraad aan.