Medezeggenschap

Cliëntenraad
Iedere locatie van Zorggroep Drenthe valt onder een cliëntenraad. Zij behartigen de belangen van de cliënten binnen de locatie en in het aanpalende thuiszorggebied. Samen met de regiomanager voert ze overleg over locatie- en regio gebonden onderwerpen. Afgevaardigden vanuit de lokale cliëntenraden vormen de Centrale cliëntenraad. Deze praat samen met de Raad van Bestuur over het beleid(sontwikkelingen) ten aanzien van de aspecten wonen, welzijn en zorg voor de gehele organisatie.

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de bevoegdheden van de cliëntenraad aan. De Centrale clientenraad en lokale cliëntenraden kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en hebben binnen Zorggroep Drenthe via de Centrale clientenraad instemmingsrecht als het gaat om cliëntgebonden onderwerpen. 

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u de leden van de lokale cliëntenraad altijd aanspreken. Bij de servicebalie van de locaties zijn de namen van de cliëntenraadsleden bekend.

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden voor de lokale of centrale cliëntenraad, kijk hier voor de vacature(s).

Ondernemingsraad
Zorggroep Drenthe heeft een Ondernemingsraad, bestaande uit 11 leden. De leden worden nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen Zorggroep Drenthe. De Ondernemingsraad voert gezamenlijk overleg en voert overleg met de Raad van Bestuur. Binnen de Ondernemingsraad zijn er verschillende commissies samengesteld met elk een specifiek aandachtsgebied.

De medezeggenschap voor medewerkers is geregeld volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De WOR geeft de bevoegdheden van de Ondernemingsraad aan.