Kosten

Tijdelijk verblijf zal in de meeste gevallen plaatsvinden op basis van een verwijzing of beschikking. Wanneer u door een arts verwezen wordt voor een zogenaamd ‘medisch geïndiceerd verblijf’ dan geldt dat uw verblijf volledig wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. U betaalt geen eigen bijdrage voor de zorg en diensten tijdens het tijdelijk verblijf. Wel heeft dit gevolgen voor uw eigen risico binnen de Zorgverzekeringswet, waardoor u toch geconfronteerd wordt met kosten, gelijk aan maximaal het eigen risico van uw zorgverzekering.

Heeft u een beschikking van de gemeente voor tijdelijk verblijf als vorm van logeren cq. respijtzorg ter ontlasting van mantelzorger(s), dan wordt uw verblijf vergoed door de gemeente. Voor deze vorm van verblijf geldt een eigen bijdrage die geïncasseerd wordt via het CAK. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, waarom niet is aan te geven hoe hoog deze eigen bijdrage voor u zal zijn. Krijgt u al ondersteuning vanuit de WMO, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of dagbesteding, dan betaalt u al de eigen bijdrage en zullen er geen extra kosten bijkomen.  

Niet geïndiceerd verblijf

Soms kan het wenselijk zijn om van tijdelijk verblijf gebruik te maken, zonder dat daar direct een medische indicatie voor is, of wanneer u wenst geen beroep te doen op de gemeente voor een beschikking voor respijtzorg. U kunt dan op eigen kosten gebruik maken van tijdelijk verblijf, eveneens voor een duidelijke vooraf afgesproken kortdurende periode. Voorwaarde is wel dat u een zorgvraag hebt, omdat het anders een regulier hotelverblijf wordt, waarvoor tijdelijk verblijf niet is bedoeld.  

U betaalt in deze situatie zelf voor het verblijf en bijkomende kosten (zoals eten en drinken). Het tarief voor verblijf zonder indicatie of verwijzing vindt u op onze prijslijst onder vermelding van hotelarrangement. Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten voor tijdelijk verblijf, vaak als onderdeel van de aanvullende verzekering en onder bepaalde voorwaarden van de reden van verblijf. U kunt hierover informatie verkrijgen bij uw eigen zorgverzekeraar.