Behandeldienst

Zorggroep Drenthe biedt verschillende vormen van zorg en behandeling voor verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg. Voor de verpleeghuiszorg heeft Zorggroep Drenthe een eigen behandeldienst waarin goede zorg, begeleiding en behandeling onze speciale aandacht hebben. Het afstemmen van de zorgverlening gebeurt met verschillende disciplines om de best passende zorg en behandeling te kunnen verlenen.

Psychogeriatrische (PG) Verpleeghuiszorg wordt geboden binnen de locaties de Vijverhof in Assen en Symphonie (Else van der Laanhuis) in Eelde, Mozaiek in Zuidlaren en Spectrum (Wester Es) in Beilen, waarvan de Vijverhof en Symponie ook beschikken over een BOPZ afdeling (zgn. beschermde afdeling).

De volgende disciplines vallen onder de behandeldienst:

Specialist ouderengeneeskunde (SO)
Dit zijn gespecialiseerde artsen die eindverantwoordelijk zijn voor de medische zorg bij verpleeghuiscliënten. Voor verzorgingshuiscliënten blijft de huisarts eindverantwoordelijk voor de medische zorg. Op verzoek van de huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde in consult worden geroepen bij een patiënt van hem/haar in de thuissituatie of in het verzorgingshuis.

Physician Assistant
Ook een physician assistant houdt zich bezig met de medische zorg voor de verpleeghuiscliënten, en daarbij ook met alles wat nodig is om anderen de beste zorg te kunnen laten leveren. Zij ondersteunt met name de artsen in hun werkzaamheden en voert onder hun supervisie medische zorg uit. Ook is zij bevoegd recepten uit te schrijven.

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg
De praktijkverpleegkundige ouderenzorg houdt zich bezig met het uitvoeren medische/verpleegkundige taken, het ondersteunen bij de diagnostiek en behandeling van verpleeghuiscliënten en het verlenen van secretariële medische ondersteuning.

Psycholoog
Een psycholoog brengt met behulp van neuro-psychologisch onderzoek de cognitie (zoals geheugen, aandacht en taalbegrip) in kaart bij vermoedens van dementie of na een hersenbloeding of infarct. Hieruit voortvloeiend geeft de psycholoog advies hoe hier mee om te gaan en/of een woonadvies. Daarnaast is de psycholoog betrokken bij het ondersteunen en het geven van adviezen over de zorg met betrekking tot onbegrepen gedrag. De psycholoog werkt met name voor de verpleeghuiszorgcliënten. Op verzoek van een huisarts kan de psycholoog in consult worden geroepen bij een patiënt van hem/haar in de thuiszorg of verzorgingshuiszorg.

Maatschappelijk werk
Een maatschappelijk werker begeleidt en adviseert (toekomstige) verpleeghuiscliënten en diens verwanten bij opnames, alsmede bij individuele problemen tijdens het verblijf. Hierbij biedt de maatschappelijk werker hulpverlening aan de cliënt en diens verwanten bij psychosociale, emotionele en materiële problemen. Tevens beheren zij de wachtlijst voor het verpleeghuis.

Diensten zoals fysiotherapie, diëtiek, tandartszorg en logopedie worden, indien nodig, betrokken van zelfstandig gevestigde praktijken.